Våra stadgar

Stadgarna för den ideella föreningen Bakgrundskontrollföretagen BKF

1. Stiftare

Henrik Carlbark (företrädare för 2Secure Screening AB), Birgitta Edlund (företrädare för ToFindOut AB) samt Björn Modée (företrädare Look Closer AB) är stiftarna av nedan ideella förening.

2. Namn

Bakgrundskontrollföretagen BKF, nedan kallad BKF.

3. Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm i Stockholms län.

4. Ändamål

BKF organiserar företag som utför bakgrundskontroller av personer i syfte att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och arbetsmiljö samt minimera säkerhetsrisker.

5. Föreningens verksamhet

BKF ska verka för att branschens aktörer agerar i god moralisk och etisk anda.Våra tjänster ska verka för en god och säker arbetsmiljöVår bransch ska verka för transparent arbetsmarknadVår bransch ska verka för att minimera missbruk av personuppgiftsregister

6. Verksamhetsår

1 januari – 31 december

7. Medlemskap

7.1 Regler för inträde

Bolaget skall vara registrerat som Aktiebolag hos Bolagsverket.Bolagets skall ha varit registrerad med aktuell verksamhet sedan minst ett år och har minst en årsredovisning registrerad hos Bolagsverket.I samband med ansökan om medlemskap kommer en noggrannare bakgrundskontroll genomföras på företrädare för det sökande företaget. Styrelsen avgör enväldigt om sökande bolags lämplighet för medlemskap.En försäkran om att man följer gemensamt uppsatta arbetssätt, riktlinjer och föreningens aktuella satta stadgar skall komma BKFs styrelse tillhanda i samband med ansökan om medlemskap.Styrelse fattar beslut vid närmast nästkommande styrelsemöte om godkännande av medlemsansökan.När medlemsavgiften är erlagd samt att bolaget har godkänts av styrelse är bolaget medlem och förs in i medlemsförteckningen.

7.2 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift inom tre månader efter att årsavgiften skall ha erlagts får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

7.3 Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne inte har följt föreningens stadgar, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillsändas den berörde.

7.4 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,har rätt till information om föreningens angelägenheter,skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,skall betala medlemsavgift senast den 3 månader efter årsstämmans beslut om årsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

8. Regler för medlemsavgift

Inträdesavgift och årsavgift för nästkommande verksamhetsår bestäms vid nästkommande årsmöte.

9. Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

9.1 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

9.2 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10. Regler om beslutande organ

Styrelse som utses vid årsmöte leder verksamheten och dessa väljs för ett år i taget.
Styrelsens sammansättning:
1 ordförande2 styrelseledamöterFör alla ärenden som inte hanteras av stämman är styrelsen endast beslutsmässig med samtliga (3) styrelseledamöter närvarande.

10.1 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 4 veckor före mötet meddelas medlemmarna och läggas upp på BKFs hemsida, medlemslogin. I kallelsen skall dagordning samt frågor av väsentlig betydelse för föreningen som exempelvis stadgandeändring, anges specifikt.

10.2 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

10.3 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Endast medlem har yttrande, förslags- och rösträtt på årsmötet.

10.4 Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. För ärenden som inte hanteras av stämman är styrelsen beslutsmässig endast då alla (3) ledamöterna är närvarande.

10.5 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning votering. Med undantag för stadgandeförändringar avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som fått högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag

11. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av föreningens medlemmar och minst 2/3 av stiftarnas röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.